За оглашавање на сајту, контактирајте админ@дрлахлали.орг

На сајту не постоје сљедећи промотивни материјали:

  1. Промотивни артикли производа или услуга, са везама и промоцијама производа или услуга.
  2. Спонзорирани линкови за већ доступне чланке сајта, стражари.
  3. Оглашивачки материјали "агресивне природе" (попуп, попундер, цлицкундер).
  4. Промотивни материјали еротске природе или воде до страница са таквим садржајем.
  5. Лажни промотивни материјал, чија сврха је лажна активност.